همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

خبری با این شناسه یافت نشد
تاریخ های مهم:

ارسال متن کامل مقاله
از 1391/10/12 تا 1392/1/25

ثبت نام

از 1391/11/01 تا 1392/01/28

نتایج نهایی متن کامل مقاله:
از 1391/12/26 تا 1392/02/2

مهلت واریز هزینه همایش :

تا 1392/1/31

 

اطلاعات همایش:
كليه حقوق وب سایت برای همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی محفوظ است.